Důležité pojmy, které byste měli znát v souvislosti s marketingovou komunikací

Pro podnik je velice důležitá marketingová komunikace proto, aby mohl sdělit zákazníkům to, co potřebuje. Co je však také velmi důležité, jsou zákazníci. Ti firmu velice často hodnotí a předávají tak dalším a dalším potenciálním zákazníkům nesmírně cenné informace. Z toho důvodu je potřeba se zaměřit právě na tyto lidi. Nabízejte své služby, jak nejlépe dovedete, aby o vás tito lidé šířili jen samá pozitiva. Jak se nazývají skupiny lidí vystupující v těchto pozicích?
§ WoM (Word of Mouth) –šíření informací ústním podáním, jedná se o velmi důvěryhodnou záležitost. Probíhá mezi lidmi, kteří se znají. Může probíhat offline (prostřednictvím domácností, pracovního či školního prostředí) nebo online (prostřednictvím emailu, sociálních sítích).
pracovní jednání
§ Názoroví vůdci –proces, kdy jedna osoba neformálně ovlivňuje činy a postoje jiných. Jedná se o interpersonální, neformální a nekomerční proces. Týká se především služeb (pohostinství, hotely), ale i produktů.
§ Názorový ovlivňovatel –neutrální informace pro spotřebitele či novinové články. Jedná se o určitou autoritu, odborníka, známou osobnost, která ovlivňuje posluchače, čtenáře, včetně názorových vůdců.
přitahovat magnetem

Další zajímavé pojmy:

Teasing(= dráždit, provokovat, zlobit) – cílem je upoutat pozornost zákazníka. Jedná se o komunikaci na pokračování (seriálová). Cílem je vyvolat zvědavost a touhu dozvědět se co dál.
Klamavá reklama –je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a sjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Občanský zákoník tuto reklamu považuje za nekalou soutěž. Může se jednat také o reklamní nadsázky (např. pro velkou pekárnu nelze použít slogan,,Pečivo jako od maminky“ – dá se počítat s tím, že bude gumové, dále slogany typu naše výrobky jsou NEJlevnější, NEJkvalitnější apod., nebo pravá italská pizza).
Skrytá reklama –je to taková reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena. Právní řád skrytou reklamu zakazuje. Může se jednat např. o podprahovou reklamu, redakční reklamu, reklamu připomínající novinářskou zprávu. V praxi je tuto oblast obtížně kontrolovat.
Srovnávací reklama –jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží či služby nabízené jiným soutěžitelem. Může se jednat o objektivní srovnání (přímá identifikace konkurenta, zboží určené ke stejnému účelu, srovnání podstatných znaků, sdělení nesmí být klamavé). V ČR je povolena od roku 2000.

Theme: Overlay by Kaira